views

หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์

HIGHLIGHTS
กรรมการมีรถยนต์ที่ซื้อมาในนามส่วนตัว แต่ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการไม่ได้คิดค่าเช่าจากบริษัท ทำอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์คันดังกล่าวสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการได้ เช่น ค่าน้ำมันรถยนต์ เป็นต้น

กรรมการมีรถยนต์ที่ซื้อมาในนามส่วนตัว แต่ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการไม่ได้คิดค่าเช่าจากบริษัท ทำอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์คันดังกล่าวสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการได้ เช่น ค่าน้ำมันรถยนต์ เป็นต้น

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์ >> https://bit.ly/3do5YW3


July 3, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ