views

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่อยู่ผิด สามารถนำมาเครดิตภาษีตอนสิ้นปีได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
"หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย" แตกต่างจาก "ใบกำกับภาษี" ที่สามารถมีรายการแก้ไขได้ หรือมีข้อความที่ไม่สมบูรณ์ได้ เช่น ที่อยู่ไม่ตรงตามความเป็นจริง แต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของบริษัทฯ ก็สามารถนำมาใช้เป็นเครดิตภาษีได้

หลายท่านเพิ่งมาตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายก็จะมีบางท่านเพิ่งสังเกตุเห็นว่าเขียนที่อยู่พิมพ์ ก็เกิดคำถามขึ้นว่าถ้าเขียนที่อยู่ผิดสามารถนำมาใช้เป็นเครดิตภาษีได้หรือไม่

“หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย” แตกต่างจาก “ใบกำกับภาษี” ที่สามารถมีรายการแก้ไขได้ หรือมีข้อความที่ไม่สมบูรณ์ได้ เช่น ที่อยู่ไม่ตรงตามความเป็นจริง แต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของบริษัทฯ ก็สามารถนำมาใช้เป็นเครดิตภาษีได้


April 22, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ