views

หลักการหักภาษี ณ ที่จ่าย

HIGHLIGHTS
การออกการออกใบกำกับภาษี ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าที่อาจจะมีการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงรักษา เช่น ในกรณีขายอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ซึ่งออกใบกำกับภาษีฉบับเดียว แต่ออกเป็น 2 รายการเป็น ค่าสินค้า 1 รายการ และบริการติดตั้ง 1 รายการ กรณีนี้ต้องหักรวมทั้งหมดเพราะขายพร้อมซ่อมแต่แยกรายการถือเป็นการซ่อมหักทั้งหมด

เรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่หลายคนมักจะหักผิด ว่าจะหักหรือไม่หัก หักแล้วต้องหักทั้งหมดหรือไม่ หรือว่าจะต้องหักเฉพาะค่าบริการ สำหรับการขายสินค้าที่อาจจะมีการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงรักษา


October 16, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ