views

ห้ามออกใบกำกับภาษีโดยใส่ชื่อลูกค้าว่า “สด”

HIGHLIGHTS
เพราะเป็นการออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีเป็นความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษปรับเป็นรายกระทง กระทงละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

❌ ห้ามออกใบกำกับภาษีโดยใส่ชื่อลูกค้าว่า “สด” หรือ “ลูกค้าไม่ประสงค์ออกนาม” เพราะเป็นการออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีเป็นความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษปรับเป็นรายกระทง กระทงละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

**กรณีที่ลูกค้าไม่บอกชื่อ ที่อยู่ ให้ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อแทน**


July 12, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ