views

อย่าลืมยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

HIGHLIGHTS
ตามกฏหมายเราจะต้องแจ้งยกเลิกภายใน 30 วันนับจากวันที่เลิกประกอยพาณิชยกิจ ผมแนะนำจดทะเบียนยกเลิกให้ถูกต้องจะได้ไม่วุ่นวายภายหลังนะครับ

มีลูกเพจมาปรึกษาว่าเดิมประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดาตอนนั้นได้จดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้าเอาไว้ ต่อมากิจการเติบโตจึงเปลี่ยนเป็นบริษัท ตอนนั้นปรึกษาคนทำบัญชีบอกว่าปล่อยทิ้งไว้ก็ได้ไม่ต้องไปจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาสอบถามเกี่ยวกับการประกอบกิจการของทะเบียนพาณิชย์ทำไงดี

ตามกฏหมายเราจะต้องแจ้งยกเลิกภายใน 30 วันนับจากวันที่เลิกประกอยพาณิชยกิจ ผมแนะนำจดทะเบียนยกเลิกให้ถูกต้องจะได้ไม่วุ่นวายภายหลังนะครับ


May 20, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ