views

อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า

HIGHLIGHTS
อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า แบ่งเป็น กรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน , ไม่เกิน 4 เดือน และ 4 เดือนขึ้นไป

กรณียื่นงบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ตารางอัตราค่าปรับ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543


July 22, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ