views

อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า

HIGHLIGHTS
ค่าปรับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะแบ่งออกเป็น 3 กรณีคือ 1)กรณียื่นงบล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน 2)กรณียื่นงบล่าช้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน และ 3)กรณียื่นงบล่าช้าเกิน 4 เดือนหรือไม่ยื่นงบการเงิน

อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า ถึงนักบัญชีทุกคนถ้ารู้สึกเหนื่อย ขี้เกียจและไม่มีอารมณ์ทำงาน ขอให้มองรูปนี้ แล้วคุณจะมีกำลังใจทำงานเพิ่มขึ้น 200%


May 29, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ