views

อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่ม 1 ม.ค. 2564

HIGHLIGHTS
โดยอัตราภาษีป้ายที่กำหนดโดยกฎกระทรวงนี้ จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ในเรื่องของการจัดเก็บป้ายที่สามารถเคลื่อนไหวได้ (ป้ายดิจิตอล) ทำให้ต้องมีการปรับปรุงอัตราภาษีป้ายใหม่ และมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีป้ายนั่นเองแหละครับ

อัตราภาษีป้ายเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2535 แล้วและมีช่องโหว่ในเรื่องของการจัดเก็บป้ายที่สามารถเคลื่อนไหวได้ (ป้ายดิจิตอล) ทำให้ต้องมีการปรับปรุงอัตราภาษีป้ายใหม่ และมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีป้าย 😢

ผมได้ทำสรุปอัตราภาษีป้ายใหม่เปรียบเทียบกับอัตราภาษีป้ายเดิม มาให้ผู้ประกอบการทุกคนเตรียมพร้อมในการวางแผนภาษี

กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 >> https://bit.ly/2LAQghd


December 26, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ