views

เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน

HIGHLIGHTS
เงินชดเชยเป็นเงินที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง ถึงแม้ว่าสัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการการจ้างจะไม่ได้กำหนดไว้ก็ตาม แต่ทั้งนี้หากนายจ้างนำเอาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยมากำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลง นายจ้างจะกำหนดให้ลูกจ้างได้รับค่าชดเชยต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ครับ

เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงานที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้าง กรณีที่จ้างให้พนักงานออกจากงาน(ไล่ออก)

หมายเหตุ : ทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้ค่าชดเชย 300 วัน 

ทำงานครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชย 400 วัน

(เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งมี การเพิ่มค่าชดเชยเลิกจ้าง นั่นเองครับ)


September 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ