views

เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ที่ให้กับพนักงาน

HIGHLIGHTS
เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ที่ให้กับพนักงานในการติดต่องานให้กับกิจการ สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ และไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน

สรุปสั้นๆ เลยก็คือ เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ที่ให้กับพนักงานในการติดต่องานให้กับกิจการ สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ และไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน


May 29, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ