views

เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์แก่พนักงาน นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่?

HIGHLIGHTS
เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ที่ให้แก่พนักงานสำหรับใช้ติดต่อลูกค้าของกิจการ สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ และไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน บริษัทจึงไม่ต้องหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

กรณีที่บริษัทจ่ายค่าบริการโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ให้แก่พนักงานเพื่อช่วยเหลือ เนื่องจากพนักงานได้นำโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารส่วนตัวมาใช้ในบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวนั้น หากบริษัทมีหลักฐานพิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่า

บริษัทจะต้องมีระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ เช่น พนักงานจะต้องนำใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งค่าบริการฉบับจริงมาแสดงกับบริษัทฯ ทุกครั้งที่ทำการขอเบิกจ่ายเงิน

บริษัทมีสิทธิ์นำค่าบริการดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร

และกรณีนี้ไม่ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน หรือพูดง่ายๆก็คือ ไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงานด้วย ฉะนั้น เมื่อบริษัทจ่ายค่าบริการคืนให้พนักงาน บริษัทจึงไม่ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
แต่อย่างใด


November 15, 2019
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ