views

เงินประกันสังคมที่เราจ่ายทุกเดือนจะถูกนำไปใช้อย่างไร

HIGHLIGHTS
เงินประกันสังคมที่เราจ่ายอยู่ทุกเดือนจะถูกนำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้ ➡️ 10% ใช้ประกันการว่างงาน ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ ก็เอาเงินส่วนนี้มาใช้ในระหว่างที่หางานใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน ➡️ 30% ใช้สำหรับเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย ถ้าไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน ➡️ 60% เก็บเป็นเงินออม จะได้คืนเมื่ออายุครบ 55 ปี

รู้หรือไม่เงินประกันสังคมที่เราจ่ายอยู่ทุกเดือนจะถูกนำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้

➡️ 10% ใช้ประกันการว่างงาน ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ ก็เอาเงินส่วนนี้มาใช้ในระหว่างที่หางานใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน
➡️ 30% ใช้สำหรับเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย ถ้าไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน
➡️ 60% เก็บเป็นเงินออม จะได้คืนเมื่ออายุครบ 55 ปี

ปล. ทุกคนที่เคยจ่ายเงินประกันสังคมเมื่ออายุครบ 55 ปีอย่าลืมไปขอคืนเงินได้นะครับ


May 11, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ