views

ได้เงินปันผลจากหุ้นยื่นภาษีอย่างไร ให้ประหยัดภาษี

HIGHLIGHTS
เงินได้ประเภทเงินปันผล กฎหมายบังคับให้ผู้มีเงินได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 เสมอ แต่เมื่อถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว จะมีสิทธิเลือกเสียภาษีได้ 2 วิธี คือ 1. ไม่นำรายได้เงินปันผลมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ใช้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% เป็น Final tax เลย) 2. นำรายได้เงินปันผลมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี และใช้เครดิตภาษีเงินปันผล

เรื่องของรายได้เงินปันผล ถ้าคุณรู้จักการคำนวณภาษีเงินปันผลแบบใช้เครดิตภาษีเงินปันผลจะช่วยทำให้คุณประหยัดภาษีได้ และสำหรับคนที่มีรายได้น้อย คุณจะได้ภาษีคืนมากกว่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่โดนหักจากการได้รับรายได้เงินปันผลอีกด้วย

สาเหตุมาจาก “เงินปันผล” ที่ผู้ถือหุ้นได้รับนั้นมาจากกำไรของบริษัท ซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลยังถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 10% ซึ่งตามกฎหมายถือเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อนจากกำไรก้อนเดียวกัน ภาครัฐจึงอนุญาตให้นักลงทุนขอ “เครดิตภาษีเงินปันผล” คืนได้

ในโพสนี้ผมได้ทำตัวอย่างเปรียบเทียบการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเทียบกับระหว่าง 2 ทางเลือกคือ

1. ไม่นำรายได้เงินปันผลมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ใช้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% เป็น Final tax เลย)

2. นำรายได้เงินปันผลมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี และใช้เครดิตภาษีเงินปันผล

หมายเหตุ: ถ้าบริษัทที่จ่ายเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (เช่น กิจการที่ได้รับสิทธิ BOI) ก็จะไม่มีเครดิตภาษีเงินปันผลครับ


July 6, 2023
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ