views

เงินปันผล ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย

HIGHLIGHTS
เวลาเราทำธุรกิจมีกำไร เงินกำไรนั้นก็สะสมอยู่ในบริษัทสะสม ไปเรื่อยๆ บริษัทก็จะมีกำไรสะสมเมื่อผู้ถือหุ้นต้องการจะใช้เงิน บริษัทก็จะจ่ายเงินปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทจ่าย เงินปันผล บุคคลธรรมดาก็จะมีรายได้เงินปันผล จะต้องถูก หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผลที่ได้รับ

ช่วงสิ้นปีเป็นช่วงสุดท้ายของการวางแผนภาษีของหลายกิจการ มีลูกค้าผมรายหนึ่งผลประกอบการปีนี้ดีมากมีกำไรเยอะ ลูกค้าอยากจะเสียภาษีให้น้อยลง มีเพื่อนเค้าแนะนำว่าไม่ต้องไปเมคค่าใช้จ่ายให้วุ่นวายหรอกเดี๋ยวนี้มีเทคนิคลับ แค่จ่ายเงินปันผลบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายแล้ว ลูกค้าเลยโทรมาปรึกษาว่าเค้าควรจะต้องจ่ายเงินปันผลกี่บาทดี จะได้ดูไม่น่าเกลียด!!!

จ่ายเงินปันผลไม่ได้ทำให้เสียภาษีน้อยลงนะครับ เพราะมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของกิจการ นอกจากจะไม่ทำให้เสียภาษีน้อยลงแล้วเรายังจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผลด้วย เรียกว่าบาดเจ็บซ้ำซ้อนแน่ๆถ้าจ่ายเงินปันผล

ผมเริ่มรู้สึกว่านิติบุคคลกับบุคคลธรรมดามันเสียภาษีไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลย เพราะนิติบุคคลเสียภาษี 20% + 10% ตอนจ่ายเงินปันผล (โหดมาก)


April 18, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ