views

เปลี่ยนจากการทำสัญญาเงินกู้ยืม เป็นการทำตั๋วสัญญาใช้เงินช่วยประหยัดอากรแสตมป์ได้

HIGHLIGHTS
เมื่อบริษัทจัดทำสัญญากู้ยืมเงินจะมีภาระที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ โดยมูลค่าเงินกู้ 2,000 บาท ปิดอากรแสตมป์ 1 บาท และติดสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท วันนี้แอดมินมาเสนอวิธีการประหยัดภาษีอากรแสตมป์โดยการเปลี่ยนจากการทำสัญญาเงินกู้ยืมเป็นการทำตั๋วสัญญาใช้เงินแทน ซึ่งจะช่วยประหยัดภาษีได้มากกว่าเพราะตั๋วสัญญาใช้เงินจะปิดอากรแสตมป์เพียงฉบับละ 3 บาทเท่านั้น

หลายบริษัทจะมีบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ และทุกสิ้นปีก็มักจะได้รับการร้องขอจากนักบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี ให้ช่วยจัดทำสัญญาเงินกู้ยืม เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ

ปล. ถ้าไม่ทำสัญญาเงินกู้ยืมเงินก็ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ เป็นวิธีการประหยัดภาษีที่ดีที่สุด 😄


November 9, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ