views

เปลี่ยนสำนักงานบัญชี จะต้องทำอย่างไร ?

HIGHLIGHTS
Check list รายการเอกสารและข้อมูลอื่นที่จะต้องขอคืนจากสำนักงานบัญชีเดิมคือ การขอเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีคืน ,การขอข้อมูลการบันทึกบัญชี และการขอรหัสต่างๆ เพราะเอกสารบันทึกต่างๆ ท่านสรรพากรให้เก็บเอกสารไว้อย่างน้อย 5 ปี

ผู้ประกอบการที่กำลังจะเปลี่ยนสำนักงานบัญชี แต่กังวลเรื่องความต่อเนื่องของการทำบัญชี หรือเอกสารต่างๆ ว่าจำเป็นต้องขอคืนเอกสารหรืออะไรบ้าง จึงได้ทำ Check list รายการเอกสารและข้อมูลอื่นที่จะต้องขอคืนจากสำนักงานบัญชีเดิมว่ามีอะไรบ้าง เอกสารและข้อมูลสำคัญของเราจะได้ไม่หาย ท่านสรรพากรให้เก็บเอกสารไว้อย่างน้อย 5 ปี ถ้าหายไปซวยมาก

  • ขอเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีคืน

โดยปกติผู้ประกอบการจะส่งเอกสารบิลขาย บิลซื้อตัวจริงให้กับสำนักงานบัญชีเพื่อไป ดำเนินการบันทึกบัญชี ดังนั้นเอกสารตัวจริงทั้งหมดเราจะต้องขอคืนจากสำนักงานบัญชีกลับมาให้หมด

ซึ่งสำนักงานบัญชีส่วนใหญ่ จะทำใบสำคัญการลงบัญชีพร้อมแนบเอกสาร จัดเป็นแฟ้ม และส่งคืนลูกค้าทุกปีอยู่แล้ว

  • ขอข้อมูลการบันทึกบัญชี

โดยปกติเมื่อเราเปลี่ยนสำนักงานบัญชี เราจะต้องให้เวลาสำนักงานบัญชีเก่าในการปิดบัญชี เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับสำนักงานบัญชีใหม่ การปิดบัญชีอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 เดือนในการส่งต่อข้อมูลไปให้กับสำนักงานบัญชีใหม่

สำนักงานบัญชีใหม่สามารถเริ่มงานได้ทันที ไม่ต้องรอสำนักงานบัญชีเดิมปิดงบเสร็จ

  • ขอรหัสผ่านต่างๆ

อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรลืมคือการขอรหัสผ่านต่างๆ เพื่อง่ายต่อสำนักงานบัญชีและเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ประกอบการ


October 22, 2019
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ