views

เปิดบริษัท จะต้องทำบัญชีอะไรบ้าง?

HIGHLIGHTS
ตามกฏหมายแล้วนิติบุคคลจะต้องจัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และบัญชีสินค้า อีกทั้งกฏหมายบอกว่าบัญชีรายวันต้องบันทึกรายการภายใน 15 วันนับจากวันที่รายการนั้นเกิดรายการ โดยมีบทลงโทษกรณีที่ไม่มีการจัดให้ทำบัญชี

ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะสงสัย เราจะต้องจัดให้มีการทำบัญชีตามที่กฏหมายกำหนด แล้วกฏหมายกำหนดให้ทำบัญชีอะไรบ้าง

วันนี้ผมมาทำสรุปชนิดของบัญชีที่กิจการจะต้องจัดทำทั้งหมด และบทลงโทษกรณีที่ไม่มีการจัดให้ทำบัญชี

ตามกฏหมายแล้วนิติบุคคลจะต้องจัดทำบัญชีดังต่อไปนี้

กฏหมายบอกว่าบัญชีรายวันต้องบันทึกรายการภายใน 15 วันนับจากวันที่รายการนั้นเกิดรายการ โดยมีบทลงโทษกรณีที่ไม่มีการจัดให้ทำบัญชี ดังนี้


November 15, 2019
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ