views

เปิดบริษัท มีภาระต้องทำอะไรบ้าง?

HIGHLIGHTS
ภาระที่ต้องทำอาจจะแยกได้ 2 แบบครับ ภาระแรกคือ ภาระที่ต้องจัดทำรายเดือน (จัดทำบัญชี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ ประกันสังคม) ส่วนภาระที่สองคือ ภาระที่ต้องจัดทำรายปี (ภาษีกลางปี, ภาษีสิ้นปี, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย)

ช่วงนี้มีคน Inbox เข้ามาถามเยอะว่าอยากเปิดบริษัท แต่ไม่รู้ว่าพอเปิดแล้วจะต้องทำอะไรบ้าง ผมจึงทำสรุปภาระที่บริษัทจะต้องทำทั้งหมดตลอดปีมาให้ครับ


April 30, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ