views

เลิกทำธุรกิจอย่าลืม ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

HIGHLIGHTS
สำหรับบุคคลธรรมดาที่เลิกประกอบกิจการแล้ว หรือ ผู้ประกอบการที่เปลี่ยนการประกอบกิจการจากบุคคลธรรมดาไปเป็นนิติบุคคลแล้ว หากตอนเป็นบุคคลธรรมดามีการทะเบียนพาณิชย์ไว้ เมื่อเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลแล้ว อย่าลืมจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ของบุคคลธรรมดาด้วย เพระตามกฎหมายต้องแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งยากในกายหลัง

ได้รับ Inbox จากผู้ประกอบการท่านหนึ่งมาเล่าว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ตื่นเต้นมาก มีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมาหาที่บ้าน ว่าเค้ามีการจดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้า แต่ปีที่ผ่านมาไม่ได้ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา เจ้าหน้าที่เลยสงสัยว่ายังประกอบกิจการอยู่หรือไม่ ซึ่งเค้าก็ได้ให้ข้อมูลไปว่าตั้งแต่จดทะเบียนพาณิชย์ก็ไม่ได้ประกอบกิจการเลย เจ้าหน้าที่เลยแนะนำว่าถ้าเลิกประกอบกิจการแล้วควรที่จะไปดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง

ดังนั้นท่านใดไม่อยากตกใจเหมือนผู้ประกอบการท่านนี้ก็ควรดำเนินการให้ถูกต้องนะครับ

ตัวอย่างเอกสารยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ : https://www.dbd.go.th/…/downloads/01_tp/sample_tp_cancel.pdf


May 20, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ