views

เอกสารบัญชี ต้องเก็บไว้กี่ปีกันแน่ ?

HIGHLIGHTS
เอกสารบัญชีตามกฏหมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเขียนไปในทางเดียวกันก็คือจะต้องเก็บรักษาไว้ในน้อยกว่า 5 ปี แต่ทางอธิบดีก็มีอำนาจในการขอให้ขยายระยะเวลาเก็บเพิ่มอีกไม่เกิน 2 ปีเป็น 7 ปีได้ในกรณีที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับ

ผู้ประกอบการอย่าเผลอไปทำลายเอกสารทิ้ง หรือทำเอกสารหายก่อนนะครับ

สรุป 5 ปีเท่านั้น เว้นแต่… โดนสั่งให้เก็บเพิ่มแต่ไม่เกิน 7 ปี


January 9, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ