views

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัท

HIGHLIGHTS
หลายครั้งที่ไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบการใช้จ่ายได้ ทั้งๆที่เป็นการใช้จ่ายกิจการ แต่ในความเป็นจริงหากพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นจริงกรมสรรพากรก็มีแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง เอกสารที่ระบุอยู่ใน "คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้" ของกรมสรรพากรเพื่อใช้สำหรับค่าใช้จ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับ

วันนี้แอดมินมาแนะนำเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีในฝั่งของค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมเอาไว้เผื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

Download แบบฟอร์ม >> https://www.dropbox.com/t/ID74Z3ozUD6ly4f3

  1. ใบรับเงิน >>>> กรณีผู้รับเงินยินยอมออกใบรับเงิน (ตามมาตรา 105 ทวิ) ในใบรับเงินและสำเนาใบรับเงิน ต้องมีรายละเอียดตัวเลขไทยหรือเลขอารบิค และอักษรภาษาไทย หากทำเป็นภาษาต่างประเทศก็ให้มีภาษาไทยกำกับ
  2. ใบสำคัญรับเงิน >>>> กรณีที่ผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ยินยอมที่จะลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน และยินยอมให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สามารถใช้เอกสาร “ใบสำคัญรับเงิน” ได้
  3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน >>>> กรณีจ่ายค่าสินค้าหรือบริการเบ็ตเตล็ดแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ จำเป็นต้องให้พนักงานของกิจการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินนั้น ก็สามารถใช้เอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” ได้เช่นกัน

November 23, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ