views

หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) คืออะไร❓

HIGHLIGHTS
เอกสาร 50 ทวิ เป็นหลักฐานที่ผู้จ่ายเงินได้ออกให้กับผู้รับเงินได้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้รับเงิน) จะต้องเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) นี้เอาไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี

เอกสาร 50 ทวิ เป็นหลักฐานที่ผู้จ่ายเงินได้ออกให้กับผู้รับเงินได้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร

ถ้าพูดให้ง่ายคือ ผู้ให้บริการได้มีการจ่ายภาษีล่วงหน้าให้กับกรมสรรพากร โดยมีหลักฐานยืนยันว่าได้จ่ายภาษีล่วงหน้าไปแล้วคือเอกสาร 50 ทวิ แต่การจ่ายภาษีล่วงหน้าไม่ได้หมายความว่าผู้รับเงินได้เสียภาษีถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพราะภาษีที่ถูกหักไปอาจจะมากกว่า หรือน้อยกว่าภาษีจริงที่คำนวนได้ตอนสิ้นปีก็ได้

ดังนั้นสิ้นปีผู้มีเงินได้มีหน้าที่คำนวนภาษีเงินได้ทั้งปีจากรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี เมื่อคำนวนภาษีเงินได้แล้วได้เท่าไหร่ ก็สามารถนำภาษีที่จ่ายล่วงหน้ามาเป็นเครดิตภาษี เพื่อลดยอดภาษีที่จะต้องจ่ายลงได้ แต่ถ้าภาษีที่คำนวนได้น้อยกว่า ภาษีที่เคยจ่ายไปแล้วล่วงหน้า ก็สามารถขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรได้

ปล. ถ้าเอกสาร 50ทวิ หายจะไม่สามารถนำภาษีที่จ่ายล่วงหน้าไปใช้เป็นเครดิตภาษีตอนปลายปีได้ จะต้องให้ผู้จ่ายเงินได้ออกเอกสารใบแทนให้ใหม่ครับ


November 22, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ