views

แจกไฟล์ ภ.ง.ด.51 (แบบผูกสูตร)

HIGHLIGHTS
นิติบุคคลที่รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ภายใน 2 เดือนนับจากวันครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้นะครับ (ถ้ายื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ + 8 วัน)

แบบยื่นนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี สามารถคำนวนภาษีและเงินเพิ่มให้แบบอัตโนมัติ

www.iliketax.com/download/cit51.pdf

[พัฒนาโดยนายอธิฐ สุทธิปัญโญ]

นิติบุคคลที่รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ภายใน 2 เดือนนับจากวันครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้นะครับ (ถ้ายื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ + 8 วัน)


August 29, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ