views

แบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51 แบบผูกสูตร)

HIGHLIGHTS
ผมแนะนำให้ยื่นภาษีผ่านระบบ E-Filing ครับสะดวกกว่าการยื่นแบบด้วยกระดาษมากครับ ไฟล์นี้สำหรับกรอกเพื่อคำนวณภาษีก่อนยื่น Online ครับ

💾 https://www.iliketax.com/download/cit512566.pdf

(สำรอง) https://www.dropbox.com/t/z6zMgVpeLRzzvOal

ปล. ใช้โปรแกรม Adobe acrobat dc (Version ฟรี) เปิดจะใช้งานได้เติมประสิทธิภาพครับ


August 24, 2023
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ