views

แบบ ภ.ง.ด.50 ปี 2562 มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง

HIGHLIGHTS
แบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50) ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่ครับ เป็นการเพิ่มหรือลดบางอย่าง เช่น การเพิ่ม ชื่ออีเมล์ แอดเดรสของผู้ประกอบการ, ชื่ออีเมล์ แอดเดรสของผู้ทำบัญชี, บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ, สกุลเงินอื่นที่ใช้ในการดำเนินงาน, เพิ่มร้อยละ 8 และ ร้อยละ 5, รายจ่ายเพื่ส่งเสริมและสนับสนุนระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรายจ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน, รายจ่ายบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯลฯ และรายจ่ายบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ การตัด ข้อที่ 18. รายจ่ายส่วนที่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ, รายจ่ายค่าจ้างนักศึดษาทำบัญชี ,รายจ่ายอุปกรณ์ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ,รายจ่ายจัดอบรมสัมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง และรายจ่ายจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และรายจ่ายเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท

รู้หรือไม่แบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50) ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่ครับ

วันนี้ผมจะมาสรุปแบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50) ว่าปีนี้มีส่วนไหนบ้างที่แตกต่างจากปีก่อนหน้า เพื่อให้เพื่อนๆ ทุกคนระวังเอาไว้จะไม่ได้ไม่กรอกแบบผิดนะครับ


May 22, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ