views

โครงสร้างภาษีในประเทศไทย

HIGHLIGHTS
โครงสร้างภาษีในประเทศไทย ในหน่วยงานใหญ่ๆ อาจแบ่งได้ 4 ประเภท คือ 1.กรมสรรพากร 2.กรมสรรพสามิต 3.กรมศุลกากร และ 4.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

😊 ว่าแล้วก็อย่าลืมยื่นภาษีกันนะครับ ภาษีของท่านจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ให้คิดซะว่าเราทำธุรกิจโดยมีกรมสรรพากรเป็นผู้ถือหุ้นจะได้สบายใจขึ้น


March 26, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ