views

ใบกำกับภาษีเต็มรูป ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

HIGHLIGHTS
ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยทั่วไป มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้แก่ผู้ซื้อ สินค้าหรือบริการ (เว้นแต่ ผู้ประกอบกิจการค้าปลีกซึ่งมีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ) โดยใบกำกับภาษี แบบเต็มรูปต้องมีรายการอย่างน้อยตามเนื้อหาด้านล่างเลยครับ

หลายคนอาจจะรู้จักใบกำกับภาษีว่าหน้าตาเป็นอย่างไร แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วใบกำกับภาษีนั้นมีข้อกำหนดด้วยว่าจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง ซึ่งถ้าไม่ครบตามที่กรมสรรพากรกำหนด ใบกำกับภาษีนั้นจะไม่ถูกต้อง

ลองสำรวจใบกำกับภาษีของบริษัทท่านว่าจัดทำถูกต้องแล้วหรือยัง

 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 2. รายการคำว่า “ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ จดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี”
 3. รายการ “ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ”
 4. รายการ “หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขของเล่ม ถ้ามี”
 5. รายการ “ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ”
 6. รายการ “จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง”
 7. รายการ “วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี”
 8. รายการอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด (ไม่ได้บังคับทุกกิจการ)
  • คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด”   (กรณีกิจการทำใบกำกับภาษีเต็มรูปรวมกับเอกสารทางการค้าอื่นเช่นใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ และเอกสารมีหลายฉบับ)
  • สาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือ…  (กรณีกิจการมีสาขาที่ออกใบกำกับภาษีหลายแห่ง)
  • มีเลขทะเบียนรถ  (กรณีผู้ออกเป็นปั้มน้ำมัน)

April 22, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ