views

ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องเคลมภาษีซื้อได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง อาจจะไม่ถูกต้องเพราะการใช้ตัวสะกดผิด รหัสไปรษณีย์ผิด ระบุที่อยู่ไม่ครบ ซึ่งความผิดเหล่านี้ยังสามารถเคลมภาษีได้ ถ้ายังไม่ได้ทำเกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลอื่น หรือที่อยู่อื่น แต่ถ้าเขียนที่อยู่ผิดจนทำให้ไม่สามารถบอกตำแหน่งที่อยู่ได้อย่างชัดเจน ใบกำกับภาษีฉบับนั้นก็ไม่สามารถเคลมภาษีซื้อได้

เรามาดูประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้อง ยังจะสามารถเคลมภาษีซื้อได้หรือไม่กันครับ


August 4, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ