views

ใบลดหนี้ออกได้กรณีไหนบ้าง?

HIGHLIGHTS
ใบลดหนี้ คือ ใบกำกับภาษีชนิดหนึ่ง ที่ออกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากใบกำกับภาษีภาษีที่เคยออก โดยปรับให้ฐานภาษีมีมูลค่าลดลง และภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง โดยประเด็นที่สำคัญของใบลดหนี้มี 2 เรื่อง คือ เหตุการณ์ไหนบ้างที่เราสามารถออกใบลดหนี้ได้ และ เอกสารใบลดหนี้ต้องมีข้อความที่สำคัญอะไรบ้าง

ช่วงนี้มีคนสอบถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับ “ใบลดหนี้” กันเข้ามาเยอะ วันนี้แอดมินเลยถือโอกาสทำสรุปเกี่ยวกับใบลดหนี้เลย
ประเด็นที่สำคัญของใบลดหนี้มี 2 เรื่องดังนี้

1️⃣ เหตุการณ์ไหนบ้างที่เราสามารถออกใบลดหนี้ได้
2️⃣ เอกสารใบลดหนี้ต้องมีข้อความที่สำคัญอะไรบ้าง

ใบลดหนี้ คือ ใบกำกับภาษีชนิดหนึ่ง ที่ออกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากใบกำกับภาษีภาษีที่เคยออก โดยปรับให้ฐานภาษีมีมูลค่าลดลง และภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง

1️⃣ เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบการสามารถออก “ใบลดหนี้”

  • มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
  • มีการลดราคาค่าบริการเนื่องจากให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน บริการขาดจำนวน คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
  • ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำโฆษณา
  • ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือเงินอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อผูกพันในกฎหมาย
  • มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ซื้อ, มีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า/เงินประกัน/เงินมัดจำ ให้กับผู้ซื้อตามข้อตกลงทางการค้า
  • มีการคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกัน
  • มีการคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนและผู้ซื้อสินค้า ทั้งนี้ เฉพาะที่กระทำภายในเวลาอันสมควร
  • มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากการให้บริการบกพร่องหรือให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
  • มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากไม่มีการให้บริการตามสัญญา

2️⃣ เอกสารใบลดหนี้ต้องมีข้อความที่สำคัญดังต่อไปนี้

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rd.go.th/publish/3574.0.html


April 11, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ