views

ใบเสนอราคา ต้องติดอากรแสตมป์มั้ย

HIGHLIGHTS
หลายคนเลยคิดจะเลี่ยงไม่ทำสัญญาจ้าง ใช้เป็นเอกสารใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อแทนจะได้ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ สรรพากรบอกว่าใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อหรือเอกสารชื่อใดๆก็ตามที่มีข้อตกลงและระบุราคา ถ้ามีลงลายมือชื่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง (ลงลายมือชื่อครบ 2 ฝั่ง) ให้ถือว่าเป็นสัญญาจ้างทำของจะต้องติดอากรแสตมป์

สัญญาจ้างทำของ คือ สัญญาที่ผู้รับจ้างตกลงทำการงานสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้กับผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างตกลงให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานนั้น สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของคือผลสำเร็จของงานที่จ้าง

สรรพากรกำหนดให้สัญญาจ้างทำของจะต้องติดอากรแสตมป์ โดย มูลค่าสัญญา 1,000 บาทจะต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท

หลายคนเลยคิดจะเลี่ยงไม่ทำสัญญาจ้าง ใช้เป็นเอกสารใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อแทนจะได้ไม่ต้องติดอากรแสตมป์

สรรพากรบอกว่า เอกสารใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อที่มีการลงลายมือชื่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าเป็นตราสารจ้างทำของจะต้องติดอากรแสตมป์ ถ้าไม่มีการเซ็นชื่อก็ไม่จำเป็นต้องติดอากรแสตมป์ แต่เวลาขึ้นศาลก็จะถือว่าสัญญาดังกล่าวไม่สมบูรณ์ (ชีวิตต้องเลือกระหว่างเสี่ยงโดนโกงหรือจะต้องติดอากรแสตมป์)


April 22, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ