views

ใบเสนอราคา

HIGHLIGHTS
ใบเสนอราคา คือเอกสารที่เจ้าของธุรกิจจะต้องออกให้กับฝ่ายลูกค้า (ผู้ซื้อ) เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาราคาสินค้าหรือบริการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ ภายในเอกสารใบเสนอราคาจะประกอบด้วย โลโก้บริษัท ชื่อบริษัท ร้านค้าหรือห้างร้าน ของเจ้าของธุรกิจ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เป้นต้น

ใบเสนอราคา เป็นเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ออกให้กับลูกค้าที่สนใจจะซื้อสินค้า เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

ใบเสนอราคาที่ดีจะต้องบอกรายละเอียดสินค้าหรือบริการ ราคา เงื่อนไขการจ่ายชำระเงิน การส่งมอบสินค้าหรือบริการ และเงื่อนไขการรับประกัน เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

เรื่องที่ต้องระมัดระวัง กรณีที่ใบเสนอราคาถูกเซ็นชื่อครบทั้ง 2 ฝั่ง (ผู้ขาย กับ ผู้ซื้อ) เรียบร้อยแล้วจะถือว่าใบเสนอราคาดังกล่าวเป็นสัญญา ถ้าเป็นการจ้างทำของ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมูลค่าสัญญาจ้างทำของทุก 1,000 บาท จะต้องปิดอากรแสตมป์ 1 บาท

ใบเสนอราคา

September 19, 2022
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ