views

ใบเสร็จแยกค่าสินค้ากับค่าแรงออกจากกัน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

HIGHLIGHTS
การพิจารณาชนิดของสัญญา จะไม่พิจารณาตามชื่อที่คู่สัญญาระบุไว้แต่พิจารณาตามเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญา ซึ่งอาจปรากฎจากข้อความตอนหนึ่งตอนใดในสัญญา หรือปรากฎจากทางปฏิบัติของคู่สัญญาก็ได้ การซื้อขายและการรับทำของ จึงต่างกันที่การซื้อขายมุ่งถึงการทำงานและผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ซึ่งผลสำเร็จของงานอาจปรากฎออกมาเป็นทรัพย์สินสิ่งของหรือไม่ก็ได้

ผู้ประกอบการหลายท่านมักจะประสบปัญหาในเรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีที่ได้รับบิลค่าบริการที่มีการแยกรายการค่าสินค้ากับค่าบริการออกจากกัน ไม่รู้ว่าเราควรจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดไหนดี ผู้ขายก็ตอบมาไม่เป็นเสียงเดียวกันบางคนบอกว่าให้ได้เฉพาะค่าบริการเท่านั้นนะ ค่าสินค้าห้ามหัก ผู้ขายบางคนก็จะบอกว่าหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดค่าสินค้ากับค่าบริการรวมกันเลย

แล้วคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องละ วันนี้ครูนัทมีเทคนิคในการพิจารณาง่ายๆ ว่าเราควรหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดไหนดีไปดูกันเลยครับ


July 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ