views

ใบเสร็จ ภ.พ.36 และใบเสร็จกรมศุลกากร นำมายื่นรายงานภาษีซื้ออย่างไร

HIGHLIGHTS
ใบเสร็จภ.พ.36 ที่เราจ่ายชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ให้บริการต่างประเทศ รวมถึงใบเสร็จกรมศุลกากรที่เราได้จ่ายชำระภาษีมูลค่าเพิ่มไปตอนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เราสามารถนำมาขอคืนภาษีซื้อได้จากกรมสรรพากรได้

ผู้ประกอบการหลายท่านจะรู้อยู่แล้วว่าใบเสร็จภ.พ.36 ที่เราจ่ายชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ให้บริการต่างประเทศ รวมถึงใบเสร็จกรมศุลกากรที่เราได้จ่ายชำระภาษีมูลค่าเพิ่มไปตอนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เราสามารถนำมาขอคืนภาษีซื้อได้จากกรมสรรพากรได้

วันนี้ผู้ท่านหนึ่งได้ Inbox มาว่า “ใบเสร็จกรมศุลกากร เวลากรอกในรายงานภาษีซื้อต้องกรอกอย่างไร เพราะในใบเสร็จไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของกรมศุลกากรในเอกสารใบเสร็จรับเงิน”

หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าหน่วยงานรัฐก็มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเหมือนกัน ซึ่งผมได้รวบรวมเอาไว้ใน Link นี้แล้ว หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานราชการสามารถนำเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไปกรอกในรายงานภาษีซื้อได้เลย

ปล. มีบริษัทที่ผมตรวจสอบบัญชีเขียนไปแต่ชื่อหน่วยงานรัฐ ไม่ได้กรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลงไปในรายงานภาษีซื้อ ตอนบริษัทดังกล่าวของคืนภาษีก็ไม่มีประเด็นในเรื่องนี้ ผมเข้าใจว่าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เจ้าหน้าที่ไม่น่าจะซีเรียสเท่าไหร่ครับ


July 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ