views

ใบแจ้งหนี้ต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่

HIGHLIGHTS
กรณีผู้รับจ้างตกลงรับจะทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างมิได้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ คงมีเพียงใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินตามราคาที่ตกลงกัน ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

กรณีที่บริษัทไม่มีการจัดทำเอกสารสัญญาจ้าง, ใบเสนอราคา, ใบสั่งจ้าง มีเพียงแค่การพูดคุยปากเปล่า และเมื่อให้บริการเสร็จสิ้นจึงได้ออกเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บค่าบริการ

กรณีนี้ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จึงไม่ต้องติดอากรแสตมป์


August 28, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ