views

ให้ของแถมลูกค้า ก็ต้องเสียภาษีขายด้วยนะ (แต่มีข้อยกเว้น)

HIGHLIGHTS
ถ้าไม่อยากเสียภาษีขายจากการให้ของแถมลูกค้าต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ (1)มูลค่าของแถมจะต้องไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขายหรือบริการ โดยของที่แถมไม่จำเป็นจะต้องเป็นชนิดเดียวกันก็ได้ (2)ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าที่ขายและสินค้าที่แจกหรือแถมนั้น โดยระบุรายการสินค้าที่แจกหรือแถมไว้ในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกันกับสินค้าที่ขาย (3)ผู้ประกอบการจะส่งมอบสินค้าที่แถมทันทีพร้อมกับการขาย หรือส่งมอบทีหลังก็ได้ (ถ้าส่งมอบทีหลังไม่ต้องออกใบกำกับภาษีซ้ำอีกรอบ)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการจำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทน จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร

ดังนั้นของแถมที่ให้ลูกค้าจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย แต่ๆๆๆทุกอย่างมันมีข้อยกเว้นเสมอ เราไปดูกันครับว่าแถมอย่างไรไม่ให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


April 22, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ