views

ให้บริษัทใช้สถานที่ ควรคิดค่าเช่าหรือไม่

HIGHLIGHTS
บุคคลธรรมดาให้เช่าทรัพย์สิน ถ้าค่าเช่าต่ำไป หรือไม่คิดค่าเช่า เจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินรายได้เพิ่ม และจะต้องไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผมเชื่อว่า SME เล็กส่วนใหญ่เวลาที่เราจดทะเบียนบริษัทก็มักจะนิยมใช้บ้านของตัวเองเป็นที่ตั้งสำนักงาน รวมทั้งบ้านเป็น Office สำนักงานด้วย ปัญหาต่อมาก็ถือและบริษัทมาใช้สถานที่ของเรา (กรรมการบริษัท) จำเป็นจะต้องคิดค่าเช่าหรือไม่ และระหว่างคิดกับไม่คิดค่าเช่าแบบไหนคุ้มค่ามากกว่ากัน


September 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ