views

ไม่ต้องเป็นหมอดูก็ทายอนาคตได้ “จะโดนสรรพากรเรียกตรวจมั้ย?”

HIGHLIGHTS
งบการเงิน จัดได้ว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญ ว่ากิจการเรามีความเสี่ยงที่จะโดนตรวจหรือไม่ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับงบการเงิน โดยประเด็นความเสี่ยงเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการสามารถดูเองได้ มาดูกันว่าคุณมีความเสี่ยงกี่ข้อ

ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับงบการเงิน เพราะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่รู้ว่างบการเงินมันจะต้องดูยังไง และบางส่วนก็ไว้ใจสำนักงานบัญชีที่ตัวเองใช้บริการอยู่ เชื่อว่าสำนักงานบัญชีต้องไม่ทำร้ายเราแน่ๆ

ผมอยากจะบอกว่างบการเงินมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เลย เพราะเป็นข้อมูลสำคัญที่กรมสรรพากรใช้สำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกตรวจสอบ

วันนี้ผมอยากให้ผู้ประกอบการทุกคนลองหยิบงบการเงินของบริษัทตัวเองขึ้นมาแล้วลองอ่านอย่างจริงจัง และจะพบว่าบริษัทของเรามีส่วนใหญ่ที่จะต้องแก้ไขบ้าง

ประเด็นความเสี่ยงเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการสามารถดูเองได้

  • กำไรขั้นต้นติดลบ
  • กิจการบันทึกบัญชีด้วยเงินสดทุกรายการ
  • มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ หรือบุคคลอื่น แต่ไม่ได้คิดดอกเบี้ย
  • มีสินค้าคงเหลือสูงจนผิดปกติ เมื่อเทียบกับยอดขาย
  • กิจการมีลูกหนี้การค้าสูงมากจนผิดปกติ
  • กิจการมีการตั้งค่าใช้จ่ายทิ้งไว้ในงบการเงิน และไม่ได้มีจ่ายเงินออกไปจริง
  • กิจการมีธุรกิจค้าขายกับต่างประเทศแต่ไม่มีการบันทึกกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • มีบัญชีค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายพนักงานสูงจนผิดปกติ

November 11, 2019
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ