views

ไม่ทำสัญญา มีแค่ใบแจ้งหนี้ต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่

HIGHLIGHTS
หนึ่งในคำถามที่คนสงสัยกันเยอะมากในเรื่องของอากรแสตมป์ กรมสรรพากรกล่าวว่า "หากผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างมิได้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ คงมีเพียงใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินตามราคาที่ตกลงกัน ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร"

กรมสรรพากรกล่าวว่า “หากผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างมิได้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ คงมีเพียงใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินตามราคาที่ตกลงกัน ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร”

สรุปสั้นๆ ไม่ได้ทำสัญญา ใบแจ้งหนี้ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ครับ

อ้างอิงข้อหารือเลขที่: กค 0706/9301


May 29, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ