views

3 ขั้นตอนง่ายๆ การนำค่าโฆษณา FB มาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการ

HIGHLIGHTS
การจ่ายค่าโฆษณาไม่ว่าจะเป็น facebook หรือ Google ขั้นตอนที่1 ก็คือ เราไม่จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ ขั้นตอนที่ 2 คือ เราต้องพิมพ์ใยเสร็จรับเงินจากระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และขั้นตอนที่ 3 คือ เราต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนครับ ด้วยแบบ ภ.พ.36 ซึ่งภาษีซื้อสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

ผู้ประกอบการหลายท่านมีความสับสนว่าค่าโฆษณาที่จ่ายให้กับ Facebook และ Google จะต้องทำอย่างไรบ้าง

วันนี้ผมมาสรุปเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะทำให้สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้


September 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ