views

5 ขั้นตอนก่อนระดมทุนของธุรกิจ SMEs

HIGHLIGHTS
เรื่องเงินทุนนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs ควรมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นว่าจะหาแหล่งเงินทุนมาจากที่ใด ไม่ว่าจะเป๊นเงินทุนของตัวเอง หรือจะหยิบยืมจากคนใกล้ตัว ซึ่งในการดำเนินธุรกิจ การพึ่งพาเพียงแหล่งเงินทุนภายในของกิจการ ก็อาจเกิดปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และขาดสภาพคล่องได้ กิจการอาจต้องมีการระดมทุนเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ซึ่งหากจะมีการระดมทุนแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกๆด้าน เช่น กำหนดวัตถุประสงค์การกู้เงิน พิจารณาเงื่อนไขของสินเชื่อ ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ เป็นต้น

.

⭕ กำหนดวัตถุประสงค์การกู้เงิน

ก่อนการตัดสินใจกู้เงิน เจ้าของกิจการควรกำหนดวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน เพื่อเป็นการวางแผนให้นำเงินที่กู้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น กู้เงินมาลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต กู้เงินเพื่อนำเงินมาใช้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ กู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เป็นต้น

⭕ เตรียมวางแผนธุรกิจ

โดยในการวางแผนการกู้เงิน เจ้าของกิจการควรเขียนแผนธุรกิจซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะเสนอต่อสถาบันการเงินหรือธนาคาร โดยในแผนธุรกิจนั้นต้องประกอบไปด้วยรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจ ประเภทสินค้า รายรับรายจ่ายโดยประมาณในแต่ละเดือน ประมาณการผลกำไรที่ต้องการ กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของธุรกิจ เป้าหมายของธุรกิจและแผนการดำเนินงานในอนาคต

⭕ พิจารณาเงื่อนไขของสินเชื่อ

ในการขอสินเชื่อ ผู้ประกอบการควรพิจารณาเงื่อนไขของสินเชื่อ ได้แก่ วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย อายุสัญญา ระยะเวลาในการผ่อนชำระ หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน เป็นต้น โดยวงเงินกู้ควรเพียงพอต่อการนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และไม่ควรมากกว่าที่ต้องการเพราะจะทำให้ผู้ประกอบการต้องรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเกินกว่าความจำเป็น

⭕ ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ

ผู้ประกอบการควรประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ จากภาระหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายในแต่ละงวด ซึ่งไม่ควรเกินกว่าประมาณการกำไรในแต่ละเดือน เพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งกิจการที่มีประวัติผิดนัดการชำระหนี้จะขอสินเชื่อในครั้งต่อๆ ไปได้ยากขึ้น

⭕ เตรียมเอกสารให้พร้อม

ในการดำเนินการระดมทุน ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดขัดใดๆ โดยทั่วไปเอกสารที่ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมนั้นประกอบไปด้วย เอกสารประจำตัวของกิจการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ใบทะเบียนการค้าและทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เอกสารทางการเงิน และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เป็นต้น


October 31, 2022
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ