views

Tax point ของภาษีมูลค่าเพิ่ม

HIGHLIGHTS
TAX POINT หมายถึง จุดที่ผู้ประกอบการถูกกำหนดโดยกฎหมาย ว่ามีภาระภาษีเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ คือ สิทธิ ในการเรียกเก็บ VAT จากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ หน้าที่ ในการจัดทำใบกำกับภาษีขายเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีขายและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

🔍 เรามาดูกันครับว่า Tax point ของภาษีมูลค่าเพิ่มมีอะไรกันบ้าง


August 24, 2023
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ